โครงสร้าง/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

 

        

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

 • กลุ่มงานการแพทย์
 • กลุ่มงานทันตกรรม
 • กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
 • กลุ่มงานรังสีวิทยา
 • กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 • กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
 • กลุ่มงานบริหารที่วไป
 • กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
 • กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
 • กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
 • กลุ่มการพยาบาล