ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก รอบสอง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 เมษายน 2565-30 กันยายน 2565)
รายงานค่าฝุ่นละออง PM 2.5 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 คุณภาพอากาศวันนี้ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
รายงานงบการเงินประจำปี 2565
หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในโรงพยาบาลเชียงแสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในโรงพยาบาลเชียงแสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
คลินิกหมอครอบครัว เพิ่มการบริการผู้ป่วยกลุ่มโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เพิ่มการบริการผู้ป่วยกลุ่มโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สารภูมิคุ้มกันในเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์
 เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
 เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์
ประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มี.ค. 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
 ประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ธ.ค. 2564
 ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ก.ค. 2564
 

ประกาศเจตนารมณ์

ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สุขชัย เธียรเศวตตระกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงแสน พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลเชียงแสน ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต (MOPH Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ 2566 และกิจกรรมร่วมรณรงค์ ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของโรงพยาบาลเชียงแสน และ ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน เพื่อปฏิบัติงานราชการอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริต ทุกรูปแบบ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข และประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลเชียงแสน