ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สารภูมิคุ้มกันในเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์

เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์

ประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มี.ค. 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
 ประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ธ.ค. 2564
 ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ก.ค. 2564
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุของโรงพยาบาลเชียงแสน จำนวน 141 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ,พยาบาลวิชาชีพ ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ,พนักงานบริการ ,นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลเชียงแสน
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ,                                    พยาบาลวิชาชีพ ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ,พนักงานบริการ ,นักวิชาการสาธารณสุข
  ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งพนักงานบริการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ชาย จำนวน 1 อัตรา   

ประกาศเจตนารมณ์

ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สุขชัย เธียรเศวตตระกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงแสน พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลเชียงแสน ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต (MOPH Zero Tolerance) เพื่อปฏิบัติงานราชการอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริต ทุกรูปแบบ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข และประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลเชียงแสน