โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

เรื่อง   วัตถุดิบปลอดภัย อาหารปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี สังคมดี ชีวิตมีสุข เพื่อร่วมซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาโอกาสพัฒนาร่วมกันด้านอาหารปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี ในวันที่ 21 มกราคม 2562 ณ วัดโพธิ์สิตาราม และ ไร่ภูชนะใจ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย