หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาพรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านดอยสะโง้ ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย