สูมาคารวะ สระเกล้าดำหัว ประจำปี 2562

พิธีรดน้ำดำหัว ผู้อาวุโส และ ผู้บริหาร สสจ.ชร. ประจำปี 2562