รู้จักโรงพยาบาลเชียงแสน

 

                                                           

โรงพยาบาลเชียงแสน  มีเนื้อที่ 32 ไร่ 2 งาน 87 ตารางวา เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด ๖๐ เตียง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๔ หมู่ ๖ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีการจัดระบบให้บริการสุขภาพที่ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ ในเขตอำเภอเชียงแสน และอำเภอใกล้เคียง  ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๐ โดยก่อตั้งเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด ๑๐ เตียง ขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด ๓๐ เตียง ในปี พ.ศ.๒๕๓๕ และขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด ๖๐ เตียง ในปี พ.ศ.๒๕๔๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นต้นมาปัจจุบันโรงพยาบาลเชียงแสน เป็นโรงพยาบาลชุมชน ระดับ F๒ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีขอบเขตการให้บริการผู้ป่วยทุกช่วงอายุ ทุกสาขาโรค กุมารเวชกรรม อายุรกรรม ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมกระดูก นรีเวช ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ให้บริการรักษาพยาบาลดูแลทารกแรกคลอด หญิงหลังคลอด ให้บริการรับผู้ป่วยดูแลรักษาต่อเนื่องจากโรงพยาบาลศูนย์เชียงราย ดูแลผู้ป่วยตั้งแต่รับใหม่จนถึงจำหน่าย ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และให้บริการสาธารณสุขตามแนวชายแดน ลาว พม่า จีน และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฝ้าระวังภาวะฉุกเฉิน ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ รวมทั้งให้สุขศึกษาคำแนะนำต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรค และแผนการรักษาของแพทย์

อำเภอเชียงแสน มีการปกครองเป็นเทศบาลตำบล จำนวน 2 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 5 แห่ง มี รพ.สต. 13 แห่ง โรงเรียนทุกสังกัด จำนวน 51 โรง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 38 ศูนย์ ประชากรที่อยู่ในเขตรับผิดชอบการให้บริการของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเชียงแสน 48,353 คน และประชากรในเขตใกล้เคียงที่มารับบริการจาก อำเภอดอยหลวง และอำเภอแม่จัน อำเภอเชียงของ และชายแดนประเทศลาว พม่า จีน เพื่อเป็นแก้ไขปัญหาการรองรับผู้ป่วยที่มาใช้บริการมากขึ้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการขยายอาคารผู้ป่วยนอกเพื่อรองรับการให้บริการอย่างมีคุณภาพ และยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ โรงพยาบาลเชียงแสน ได้เห็นถึงความสำคัญในการให้บริการผู้ป่วยด้านกายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย และทันตกรรมอย่างจริงจัง โดยการใช้หลักระบบสุขภาพพอเพียงและนวัตกรรม ภายใต้การบูรณาการที่ดีมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม 5 มิติ ในด้านการส่งเสริมสุขภาพพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ, การป้องกันโรค, การรักษาพยาบาล, การฟื้นฟูสภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค และได้รับบริจาคอาคารจาก คุณยายอรุณ  แซ่เหลี่ยม      เพื่อให้บริการผู้ป่วยด้านกายภาพบำบัด แพทย์แผนไทยและทันตกรรม

                *********************************************************