ปี 2563

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์
1. หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา(EB1)
     
ข้อ 1
– บันทึกข้อความรายงานสรุปการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2562
– ผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ
– บันทึกมีการขออนุญาตเผยแพร่บน Web site
ข้อ 2
– รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
– รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
– การวิเคราะห์ความเสี่ยง
– การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด
– การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
– แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ 3 
– แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
– คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเผยแพร่
– Capture หน้าจอ
– ภาพถ่ายการเผยแพร่ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

2. หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อ จัดจ้าง(EB2)
ข้อ 1

– บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือ
สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
– บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
ข้อ 2
– ข้อสั่่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ประกาศ ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
– ประกาศว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
– แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site
ข้อ 3
– ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
– งบดำเนินงาน
– งบลงทุน
– หนังสือจัดสรรงบประมาณ (ใบจัดสรรงบฯ)
– แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรต้องแสดงรายละเอียดครบทั้ง 3 รายการ คือ
ชื่อโครงการ/รายการที่จะซื้อหรือจ้าง  วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ  ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
– คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
– ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน
– แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน
– Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน
– รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่หน่วยรับตรวจกำหนดในกรอบแนวทาง                                         มาตรการกลไก
– บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ
– บันทึกข้อความปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
– รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ต้องมีรายละเอียด 4 ข้อ ดังนี้ ชื่อโครงการ วงเงินที่จัดซื้อ ระยะเวลา
วิธีการจัดซื้อ
– Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน
– แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน
– หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง                               และผู้เสนองาน
– หนังสือเวียนของกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ที่มี 2 แบบ คือ                                   วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท
– หนังสือขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และ
ผู้เสนองาน
– แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site
– หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ประกอบไปด้วยชุดจัดซื้อจัดซื้อจ้าง และมีใบแสดง
ความบริสุทธิ์ใจ 2 ชุด  ชุดจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000 บาท  ชุดจัดซื้อจัดจ้างเกิน 100,000 บาท

3. หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(EB3)
ข้อ 1
– เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (Print Screen) การจัดซื้อ
จัดจ้าง วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 โครงการ (หลักฐานในระบบ e-GP)
– เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (Print Screen) การจัดซื้อ
จัดจ้าง วงเงินสูงสุดจำนวน 1 โครงการ
– ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน วงเงิน 5,000 ขึ้นไป
– ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน วงเงินสูงสุด
– Print Screen จากระบบ Web site หน่วยงาน (วงเงิน 5,000 ขึ้นไป)
– Print Screen จากระบบ Web site หน่วยงาน (วงเงินสูงสุด)

4. หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดจ้างอย่างเป็นระบบ(EB4)
ข้อ 1
– บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณา สั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อ 2
– รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)
ข้อ 3
– แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
– Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน

5. หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาศเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก
ของหน่วยงานอย่างไร(EB5)
ข้อ 1
– บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการปีงบประมาณ 2563
ข้อ 2
– โครงการ/กิจกรรม ที่หน่วยงานดำเนินการตามภารกิจหลักที่เลือก ดำเนินการระหว่างไตรมาสที่ 1 ถึง 3
ข้อ 3
– หนังสือเชิญประชุมผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมประชุม
ข้อ 4
– ภาพถ่ายประกอบหรือสื่อในรูปแบบอื่น
ข้อ 5
– หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ
ข้อ 6
– แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

6. ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่(EB6)
ข้อ 1
– บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการปีงบประมาณ 2563
ข้อ 2
– โครงการ/กิจกรรม ที่หน่วยงานดำเนินการตามภารกิจหลักที่เลือก
ข้อ 3
– หนังสือเชิญประชุมผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมประชุม
ข้อ 4
– แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก
ข้อ 5
– ภาพถ่ายประกอบหรือสื่อในรูปแบบอื่น
ข้อ 6
– หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ
ข้อ 7
– แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

7. ผู้มีได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่(EB7)
ข้อ 1
– บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการปีงบประมาณ 2563
ข้อ 2
– โครงการ/กิจกรรม
ข้อ 3
– หนังสือเชิญมาร่วมกิจกรรม/ดำเนินการ/รายงานการประชุม
ข้อ 4
– ภาพถ่ายประกอบหรือสื่อในรูปแบบอื่น
ข้อ 5
– หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ
ข้อ 6
– แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

8. หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน(EB8)
ข้อ 1
– บันทึกข้อความขออนุมัติผู้บังคับบัญชาลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ
ข้อ 2
– ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ประกาศ
ข้อ 3
– กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ข้อ 4
– รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรค
ข้อ 5
– แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

9. หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน(EB9)
ข้อ 1
– ผู้บริหารหน่วยงาน
– นโยบายของผู้บริหาร
– โครงสร้างหน่วยงาน
– อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
– วิสัยทัศน์ พันธกิจ
– ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง
– ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
– ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธรณสุข พ.ศ.2560
– จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code Of Conduct)
– นโยบายและยุทธศาสตร์
– แผนปฎิบัติการประจำปี
– แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
– การติดตามประเมินผลการเบิกจ่าย โดยมีวาระสรุปการเบิกจ่าย
– หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหากรณีร้องเรียน
– รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
– ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
– แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา
– ผลการดำเนินการตามแผนการการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
– ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
– แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน
– มาตรฐานหรือคู่มือปฏิบัติงาน
– มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ
ข้อ 2
– แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

10. หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฎิบัติราชการประจำปี(EB10)
ข้อ 1
– บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 63
ข้อ 2
– แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 63

11. หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีที่ผ่านมา(EB11)
ข้อ 1
– บันทึกข้อความรับทราบรายงานผลการประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผนปฎิบัติราชการปี 62
ข้อ 2
– รายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผน

12. หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฎิบัติราชการประจำปี(EB12)
ข้อ 1
– บันทึกข้อความขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการปี 63 รอบที่ 1
– บันทึกข้อความขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการปี 63 รอบที่ 2
ข้อ 2
– รายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผน รอบที่ 1
– รายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผน รอบที่ 2

13. หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฎิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานต่ำ(EB13)
ข้อ 1
– บันทึกข้อความขออนุมัติลงนามคำสั่งเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหาร
ข้อ 2
– คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการ
ข้อ 3
– กรอบแนวทางการบริหารผลการปฎิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่มีผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานต่ำ
ข้อ 4
– หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจ
ข้อ 5
– หลักฐานหนังสือแจ้งเวียง
ข้อ 6
– แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

14. หน่วยงานมรการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติราชการประจำปีของ บุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฎิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ(EB14)
ข้อ 1
– บันทึกข้อความลงนามประกาศและปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
ข้อ 2
– ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี
ข้อ 3
– ภาพถ่ายประกอบ
ข้อ 4
– แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site

15. หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน(EB15)
ข้อ 1
– บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร ลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
– ผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ
– ขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อ 2
– ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
ข้อ 3
– ภาพถ่ายการประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร
– การเผยแพร่เจตนารมณ์ต่อสาธารณะ
ข้อ 4
– แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

16. หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน(EB16)
ข้อ 1
– คำสั่งผู้รับผิดชอบในการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อ 2
– กรอบแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
– รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบพร้อมระบุ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
ข้อ 3
– แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

17. หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการกลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการับสินบน(EB17)
ข้อ 1
– บันทึกข้แความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
ข้อ 2
– คำสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน
ข้อ 3
– หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด
ข้อ 4
– บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศ
ข้อ 5
– แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site

18. หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน(EB18)
ข้อ 1
– บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ/กิจกรรม
ข้อ 2
– โครงการ/กิจกรรม
ข้อ 3
– ภาพถ่ายประกอบหรือสื่อในรูปแบบอื่น
ข้อ 4
– บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการ/กิจกรรม เสนอผู้บริหารทราบ
ข้อ 5
– สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
ข้อ 6
– แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

19. หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่(EB19)
ข้อ 1
– หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการ เพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันทุจริตของหน่วยงาน
ข้อ 2
– หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่่จะปรับปรุงการบริหารงาน
ข้อ 3
– หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต
ข้อ 4
– แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

20. หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน(EB20)
ข้อ 1
– ขออนุมัติดำเนินการจัดประชุม
– หนังสือเชิญประชุม
ข้อ 2
– สรุปผลรายงานการประชุม
– รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ข้อ 3
– รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยง
ข้อ 4
– หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ
ข้อ 5
– แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

21. หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการกำหนดมาตรการกลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน(EB21)
ข้อ 1
– บันทึกข้อความเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ รอบที่ 1
– บันทึกข้อความเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ รอบที่ 2
ข้อ 2
– บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน รอบที่ 1
– บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน รอบที่ 2
ข้อ 3
– หลักฐานการจัดการความเสี่ยงตามกรอบแนวทาง
ข้อ 4
– หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
ข้อ 5
– บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทาง
ข้อ 6
– แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

22. หน่วยงานมีการประชุมหรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในหน่วยงานในการบริให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านุจริตแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่(EB22)
ข้อ 1
– หลักฐานการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนา
ข้อ 2
– รายชื่อผู้เข้าประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้
ข้อ 3
– ภาพถ่ายประกอบหรือสื่อในรูปแบบอื่น
ข้อ 4
– บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการจัดการประชุม
ข้อ 5
– แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

23. หน่วยงานมีการจัดการทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง(EB23)
ข้อ 1
– บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อเห็นชอบอนุมัติ
– ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
ข้อ 2
– แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
ข้อ 3
– แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

24. หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต แผนที่เกี่ยวข้อง(EB24)
ข้อ 1
– บันทึกข้อความเกี่ยวกับการกำกับติดตามการดำเนินงาน
– ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
ข้อ 2
– รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกัน ไตรมาสที่ 2
– รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกัน ไตรมาสที่ 4
ข้อ 3
– แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

25. หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน(EB25)
ข้อ 1
– บันทึกข้อความเสนอบังคับผู้บังคับบัญชาอนุมัติลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ
ข้อ 2
– กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ
ข้อ 3
– หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร
ข้อ 4
– หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนลงนามโดยผู้บริหารหน่วยงาน
ข้อ 5
– บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน
ข้อ 6
– แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

26. หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้(EB26)
ข้อ 1
– คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตินำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร และการขอเพิ่มประเภทอาหาร
ข้อ 2
– ภาพถ่ายประกอบ
ข้อ 3
– แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ