บทบาทหน้าที่

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

แผนกลยุทธ์พัฒนาโรงพยาบาลชุมชน ระยะ 4 ปี (2566-2569) โรงพยาบาลเชียงแสน

แผนการเงินการคลัง โรงพยาบาลเชียงแสน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
– รายงานผลการใช้จ่ายและรายได้โรงพยาบาลเชียงแสน 

มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ