บทบาทหน้าที่

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายสุขภาพ อ.เชียงแสน ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓
– รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๑
– ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการอำเภอเชียงแสน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
การติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเชียงแสน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แผนยุทธศาสตร์ เครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลเชียงแสน

แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเชียงแสน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนการเงินการคลัง โรงพยาบาลเชียงแสน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
– รายงานผลการใช้จ่ายและรายได้โรงพยาบาลเชียงแสน 

มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ