คลินิกหมอครอบครัว

โรงพยาบาลเชียงแสนร่วมกับเครือข่ายในตำบลป่าสัก เพิ่มการบริการผู้ป่วยกลุ่มโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ท่านสามารถมารับบริการในทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร์