รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยเภสัชกร 

 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

  ขยายระยะเวลาในการสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเภสัชกร

  ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก นักวิชาการสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

<<  QR CODE ประเมินความเสี่ยง HIV
  1. ประเมินความเสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชไอวี
  2. นโยบายด้านโรคเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  3. นโยบายและแผนดำเนินงานด้านเอดส์ในสถานที่