บทบาทหน้าที่

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายสุขภาพ อ.เชียงแสน ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓
– รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๑
– ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการอำเภอเชียงแสน ปีงบประมาณ 2562 

แผนการเงินการคลัง โรงพยาบาลเชียงแสน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
– รายงานผลการใช้จ่ายและรายได้โรงพยาบาลเชียงแสน 

มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ